شما در این از بخش های آموزش های فیل مارکت با تاسیسات و تعمیر سیستم های گرمایش و سرمایش منازل آشنا می شوید تا دیگر هیچ نیازی به سرویسکاران برای نصب و تعمیر تاسیسات ابتدایی منزل خود که فقط با چند ابزار ساده در منزل خود می توانید  نیاز خود را رفع کرده و در هزینه خانواده صرفه جوی کنید .